DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра аналітичної хімії >
Наукові праці. (Аналітична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9510

Название: Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення дилтіазему в лікарських формах
Другие названия: Разработка и валидация методики спектрофотометрического количественного определения дилтиазема в лекарственных формах
Method development and validation of diltiazem in pharmaceutical forms by spectrophotometric quantitative determination
Авторы: Сулима, М. І.
Огурцов, В. В.
Жук, Юлія Миколаївна
Васюк, Світлана Олександрівна
Сулыма, М. И.
Огурцов, В. В.
Жук, Ю. Н.
Васюк, С. А.
Sulyma, M. I.
Ogurtsov, V. V.
Zhuk, Yu. M.
Vasyuk, S. O.
Ключевые слова: дилтіазем
бромкрезоловий зелений
ацетон
спектрофотометричне визначення
дилтиазем
бромкрезоловый зеленый
спектрофотометрическое определение
diltiazem
bromocresol green
acetone
spectrophotometric determination
Issue Date: 2017
Издатель: Тернопіль: Укрмедкнига
Библиографическое описание: Розробка та валідація методики спектрофотометричного кількісного визначення дилтіазему в лікарських формах / М. І. Сулима, В. В. Огурцов, Ю. М. Жук, С. О. Васюк // Фармацевтичний часопис. - 2017. - № 4. – С. 57-62. DOI 10.11603/2312­0967.2017.4.8340
Аннотация: Мета роботи. Розробка методів контролю якості, зокрема, спектрофотометричного визначення кількісного вмісту дилтіазему в лікарських формах «Діакордін 60» та «Діакордін 90 Ретард» на основі реакції з бромкрезоловим зеленим, а також валідація розроблених методик. Матеріали і методи. Об’єкти дослідження – таблетки «Діакордін 60» (Zentiva у складі САНОФІ, Чеська Республіка, серія 3010117) та таблетки «Діакордін 90 Ретард» (Zentiva у складі САНОФІ, Чеська Республіка, серія 3510317). Реагенти і розчинники: стандартний зразок дилтіазему, бромкрезоловий зелений, ацетон. Аналітичне обладнання: спектрофотометр Specord 200, ваги електронні АВТ­120­5DM, ультразвукова баня ELMASONICE60 H. Результати й обговорення. Розроблено методику спектрофотометричного визначення кількісного вмісту дилтіазему в лікарських формах «Діакордін 60» та «Діакордін 90 Ретард» на основі реакції з бромкрезоловим зеленим. Стехіометричні співвідношення реагуючих компонентів «дилтіазем – БКЗ», одержані методами неперервних змін та методом насичення, повністю узгоджуються між собою та становлять 1:1. За такими валідаційними характеристиками, як лінійність, прецизійність, правильність та робасність розроблена методика є коректною і може бути використана у відділах технічного контролю хіміко­фармацевтичних підприємств. Висновки. У результаті роботи встановлено, що дилтіазем реагує з БКЗ у середовищі ацетону за кімнатної температури з утворенням забарвленого продукту з максимумом світлопоглинання при 408 нм. Досліджувана реакція є високочутливою: молярний коефіцієнт світлопоглинання становить 11547, а відкривальний мінімум 1,79 мкг/мл. Доведено, що за такими валідаційними характеристиками, як лінійність, прецизійність, правильність та робасність розроблена методика є коректною і може бути використана у відділах технічного контролю хіміко­фармацевтичних підприємств. Цель работы. Разработка методов контроля качества, в частности, спектрофотометрического определения количественного содержания дилтиазема в лекарственных формах «Диакордин 60» и «Диакордин 90 ретард» на основе реакции с бромкрезоловый зеленым, а также валидация разработанных методик. Материалы и методы. Объекты исследования – таблетки «Диакордин 60» (Zentiva в составе САНОФИ, Чешская Республика, серия 3010117) и таблетки «Диакордин 90 ретард» (Zentiva в составе САНОФИ, Чешская Республика, серия 3510317). Реагенты и растворители: стандартный образец дилтиазема, бромкрезоловый зеленый, ацетон. Аналитическое оборудование: спектрофотометр Specord 200, весы электронные АВТ­120­5DM, ультразвуковая баня ELMASONICE60 H. Результаты и обсуждение. Разработана методика спектрофотометрического определения количественного содержания дилтиазема в лекарственных формах «Диакордин 60» и «Диакордин 90 Ретард» на основе реакции с бромкрезоловый зеленым. Стехиометрические соотношения реагирующих компонентов «дилтиазем – БКЗ», полученные методами непрерывных изменений и методом насыщения полностью согласуются между собой и составляют 1:1. По таким валидационным характеристикам, как линейность, прецизионность, правильность и робасность разработанная методика является корректной и может быть использована в отделах технического контроля химико­фармацевтических предприятий. Выводы. В результате работы установлено, что дилтиазем реагирует с БКЗ в среде ацетона при комнатной температуре с образованием окрашенного продукта с максимумом светопоглощения при 408 нм. Исследуемая реакция является высокочувствительной: молярный коэффициент светопоглощения составляет 11547, а открывающий минимум 1,79 мкг / мл. Доказано, что по таким валидационным характеристиками, как линейность, прецизионность, правильность и робастность разработанная методика является корректной и может быть использована в отделах технического контроля химико­фармацевтических предприятий. The aim of the work. Development of quality control methods, in particular, spectrophotometric determination of the quantitative content of diltiazem in the dosage forms «Diacordin 60» and «Diacordin 90 retard» on the basis of the reaction with bromocresol green, as well as validation of the developed methods. Materials and Methods. The research objects are tablets «Diacordin 60» (Zentiva in SANOFI, Czech Republic, series 3010117) and tablets «Diacordin 90 Retard» (Zentiva in SANOFI, Czech Republic, series 3510317). Reagents and solvents: A standard sample of diltiazem, bromocresol green, acetone. Analytical equipments: Spectrophotometer Specord 200, electronic scales AVT­120­5DM, ultrasonic bath ELMASONICE60 H. Results and Discussion. The technique of spectrophotometric determination of the quantitative content of diltiazem in the dosage forms «Diacordin 60» and «Diacordin retard 90» based on the reaction with bromocresol green was developed. The stoichiometric ratios of the reactive components «diltiazem­BKG», obtained by the methods of continuous changes and the saturation method, completely agree with each other and amount 1:1. Based on such validation characteristics as linearity, precision, accuracy and robustness, the technique is correct and can be used in technical departments control of chemical and pharmaceutical enterprises. Conclusions. As a result of the work, it was found that diltiazem reacts with BKG in an acetone medium at room temperature to form a colored product with a maximum absorption at 408 nm. The investigated reaction is highly sensitive: the molar absorption coefficient is 11547, and the opening minimum is 1.79 μg / ml. It is proved that the methodology developed by such validation characteristics as linearity, precision, correctness and robustness is correct and can be used in the departments of technical control of chemical and pharmaceutical enterprises.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9510
Appears in Collections:Наукові праці. (Аналітична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
фарм_2017_57-62.pdf474,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback