DSpace About DSpace Software
 

IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармацевтичної хімії >
Наукові праці. (Фармацевтична хімія) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9516

Название: Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції
Другие названия: Выбор вспомогательных веществ для получения таблеток L-триптофана с тиотриазолином методом влажной грануляции
Selection of excipients for L-triptophane tablets with thiotriazoline by wet granulation
Авторы: Кучеренко, Людмила Іванівна
Борсук, Сергій Олександрович
Кучеренко, Л. И.
Мазур, И. А.
Борсук, С. А.
Kucherenko, L. I.
Мazur, І. А.
Borsuk, S. A.
Ключевые слова: L­триптофан
тіотриазолін
таблетки
допоміжні речовини
метод вологої грануляції
фармакотехнологічні показники таблеток
математичне планування експерименту
тиотриазолин
вспомогательные вещества
метод влажной грануляции
фармако­технологические показатели таблеток
математическое планирование эксперимента
L­tryptophan
thiotriazoline
tablets
excipients
wet granulation method
pharmacological and technological parameters of tablets
mathematical planning of the experiment
Issue Date: 2017
Издатель: Тернопіль: Укрмедкнига
Библиографическое описание: Кучеренко Л. І. Вибір допоміжних речовин для отримання таблеток L-триптофану з тіотриазоліном методом вологої грануляції / Л. І. Кучеренко, І. А. Мазур, С. О. Борсук // Фармацевтичний часопис. - 2017. - № 4. – С. 22-29. DОI 0.11603/2312­0967.2017.4.8344
Аннотация: Мета роботи. Cтворення нового таблеткового лікарського засобу нейропсихотропної дії на основі L­триптофану та тіотриазоліну. Підбір оптимальних допоміжних речовин (ДР), вивчення їх впливу на стійкість таблеток до роздавлювання, стираність, розпадання, зовнішній вигляд поверхні таблеток L­триптофану та тіотриазоліну після 6­ти місяців зберігання. Матеріали і методи. Діючі речовини – L­триптофан та тіотриазолін у співвідношенні 4:1, ДР (наповнювачі, розпушувачі, зв’язуючі розчини, солюбілізатори). Таблетки пресували методом вологої грануляції. Вплив ДР на таблетки, до складу яких входять L­триптофан та тіотриазолін, вивчали за такими показниками: стійкість таблеток до роздавлювання, стираність, розпадання, зовнішній вигляд поверхні таблеток після 6­ти місяців зберігання. Результати й обговорення. За результатами дисперсійного аналізу було встановлено, що на стійкість до роздавлювання серед зв’язуючих розчинів позитивний вплив має 5 % розчин ГПМЦ; серед розпушувачів – натрій кроскармелоза; серед наповнювачів – суміш МКЦ 101 + крохмаль картопляний + лактоза моногідрат. Найменший вплив на стійкість до роздавлювання таблеток L­триптофану з тіотриазоліном чинить додавання солюбілізаторів. На стираність таблеток L­триптофану з тіотриазоліном серед солюбілізаторів лідером є аеросил; серед розпушувачів – поліплаздон ХЛ 10. При дослідженні часу розпадання таблеток найбільш значущою є суміш МКЦ 101+ крохмаль картопляний + кальцій дигідрофосфат безводний. На зовнішній вигляд поверхні таблеток після шести місяців зберігання лідерами є натрій крохмальгліколят та суміш МКЦ 101 + крохмаль картопляний + магній карбонат основний. Висновки. Вивчено вплив чотирьох груп ДР на стійкість таблеток L­триптофану з тіотриазоліном до роздавлювання, стираність, час розпадання та зовнішній вигляд поверхні через 6 місяців зберігання. З метою отримання оптимального складу таблеток з L­триптофаном та тіотриазоліном відібрано такі ДР: суміш МКЦ 101 + крохмаль картопляний + магній карбонат основний, натрій крохмальгліколят, 5 % розчин ГПМЦ 5, аеросил, кальція стеарат. При використанні саме цих ДР були отримані таблетки L­триптофану з тіотриазоліном, які відповідають вимогам ДФУ щодо таблеток. Цель работы. Создание нового таблеточного лекарственного средства нейропсихотропного действия на основе L­триптофана и тиотриазолина. Подбор оптимальных вспомогательных веществ (ВВ), изучение их влияния на устойчивость таблеток к раздавливанию, истираемость, распадание, внешний вид поверхности таблеток L­триптофана и тиотриазолина после 6 месяцев хранения. Материалы и методы. Действующие вещества – L­триптофан и тиотриазолин в соотношении 4:1, ВВ (наполнители, разрыхлители, связующие растворы, солюбилизаторы). Таблетки прессовали методом влажной грануляции. Влияние ВВ на таблетки, в состав которых входят L­триптофан и тиотриазолин, изучали по следующим показателям: устойчивость таблеток к раздавливанию, истираемость, распадаемость, внешний вид поверхности таблеток после 6 месяцев хранения. Результаты и обсуждение. По результатам дисперсионного анализа было установлено, что на устойчивость к раздавливанию среди связующих растворов положительное влияние имеет 5 % раствор ГПМЦ; среди разрыхлителей – натрий кроскармеллоза; среди наполнителей – смесь МКЦ 101 + крахмал картофельный + лактоза. Наименьшее влияние на устойчивость к раздавливанию таблеток L­триптофана с тиотриазолином оказывает добавление солюбилизаторов. На истираемость таблеток L­триптофана с тиотриазолином среди солюбилизаторов лидером является аэросил; среди разрыхлителей – полиплаздон ХЛ 10. При исследовании времени распадаемости таблеток наиболее значимой является смесь МКЦ 101+ крахмал картофельный + кальций дигидрофосфат безводный. На внешний вид поверхности таблеток после шести месяцев хранения лидерами являются натрий крахмалгликолят и смесь МКЦ 101 + крахмал картофельный + магний карбонат основной. The aim of the work. Creation of a new tablet with neuro psychotropic effect based on L­tryptophan and thiotriazoline. Selection of optimal excipients, study of their effect on hardness of tablets, friability, disintegration, the external appearance of coatings of L­tryptophan and thiotriazoline tablets after 6 months of storage. Materials and Methods. The active substances: L­tryptophan and thiotriazoline in a ratio of 4:1, (excipients – fillers, disintegrants, binders, solubilizers). The tablets were compressed by wet granulation method. The effect of excipients on tablets containing L­tryptophan and thiotriazoline was studied according to the following parameters: hardness, friability, decomposition, external appearance of coatings after 6 months of storage. Results and Discussion. The results of analysis of variance showed that 5 % solution of hydroxypropymethylcellulose have the best effect on the hardness among binders; sodium croscarmellose have the best effect among disintegrants; mixture of microcrystalline cellulose 101+Solani amylum+ Lactose monohydrate – among fillers. Solubilizers have minimum effect on hardness of L­tryptophan with thiotriazoline. Aёrosilum have the maximum effect on friability of L­tryptophan with thiotriazoline among solubilizers; among disintegrants – Polyplasdone XL 10; The mixture of MCC 101+Solani amylum+calcium dihydrogen phosphate anhydrous have the best effect on the time of disintegration time of tablets. Sodium starch glycolate and MCC 101+Solani amylum+ basic magnesium carbonate have the best effect on the external appearance of coatings of tablets after six months of storage. Conclusions. The effect of the four groups of excipients on the hardness, friability, disintegration time, the external appearance of coatings after six months of storage of L­tryptophan with thiotriazoline tablets was studied. The following excipients were selected in order to obtain optimal composition tablets with L­tryptophan and thiotriazoline: mixture of MCC 101 + Solani amylum + basic magnesium carbonate, sodium starch glycolate, 5 % solution of HPMC 5, Aёrosilum, calcium stearate. L ­tryptophan with thiotriazoline tablets were obtained in using of these excipients which meet the requirements of the SPU regarding tablets.
URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9516
Appears in Collections:Наукові праці. (Фармацевтична хімія)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
фарм_ 2017_22-29.pdf330,59 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback